Croeso i Dribiwnlys Addysg Cymru

Mae Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru (TAAAC) wedi newid ei enw i Dribiwnlys Addysg Cymru (TAC). Mae ETW yn gwrando ar apeliadau ynghylch anghenion dysgu ychwanegol ac anghenion addysgol arbennig, ac yn gwneud penderfyniadau arnynt, yn ogystal ag am hawliadau’n ymwneud â gwahaniaethu ar sail anabledd mewn ysgolion.
Datganiad o AAA neu CDU

Datganiad o AAA neu CDU - Mae hon yn wybodaeth bwysig.

Dros y 3 blynedd nesaf, bydd y gyfraith ynghylch addysg a ddarperir i blant a phobl ifanc sydd ag anawsterau dysgu neu anableddau yn newid. Bob blwyddyn, bydd grŵp o flynyddoedd ysgol yn symud o’r system Anghenion Addysgol Arbennig (AAA) i’r system Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) newydd, nes bod yr holl ddisgyblion ar y system newydd.

Fodd bynnag, mae gan y ddwy system ei rheolau ei hun o ran y tribiwnlys.

Y ffordd hawsaf o wybod p’un a yw rhywun wedi symud i’r system ADY newydd yw gwirio pa gynllun anghenion dysgu sydd ganddo.

  • Os oes ganddo ddatganiad o AAA, mae o dan y system Anghenion Addysgol Arbennig.
  • Os oes ganddo gynllun datblygu unigol (CDU), neu os cafodd ei asesu ar gyfer anghenion dysgu ychwanegol ar ôl 1 Medi 2021, mae o dan y system Anghenion Dysgu Ychwanegol.

Os ydych yn apelio yn erbyn penderfyniad am blentyn neu berson ifanc sydd â datganiad o AAA, mae’r canllawiau cywir ar wefan TAAAC.

Os ydych chi'n apelio yn erbyn penderfyniad am CDU, asesiad anghenion dysgu ychwanegol, neu'n wneud hawliad ynghylch gwahaniaethu ar sail anabledd, mae'r canllawiau cywir ar y wefan hon.

Mae Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru (TAAAC) wedi newid ei enw i Dribiwnlys Addysg Cymru (TAC), ond bydd yn parhau i ddelio â phob achos.

Dyma’r math o bethau rydym yn delio â nhw:

Dyma’r math o bethau rydym yn delio â nhw:

Datganiadau o AAA

Os ydych yn apelio yn erbyn penderfyniad am ddatganiad o anghenion addysgol arbennig (AAA), defnyddiwch y canllawiau ar wefan TAAAC. Y rhain yw’r canllawiau cywir ar gyfer plant a phobl ifanc â datganiadau o AAA.

CDUau

Os ydych yn apelio yn erbyn penderfyniad am gynllun datblygu unigol (CDU), defnyddiwch y canllawiau ar y wefan hon. I’r myfyrwyr hyn, mae llawer o reolau wedi newid, ac felly rydym wedi diweddaru’r canllawiau ar y wefan hon.

Hawliadau am wahaniaethu ar sail anabledd

Mae'r rheolau ynghylch honiadau o wahaniaethu ar sail anabledd wedi newid. Defnyddiwch y canllawiau ar y wefan hon.

Mae’r gyfraith ynghylch y cymorth a roddir i blant a phobl ifanc sydd ag anawsterau dysgu ac anableddau yn newid. Bob blwyddyn, bydd grwpiau blynyddoedd gwahanol yn symud o’r hen system Anghenion Addysgol Arbennig i’r system newydd Anghenion Dysgu Ychwanegol. Mae’r hen system yn defnyddio datganiadau o AAA, a’r system newydd yn defnyddio CDUau.

Erbyn 2023, CDU fydd gan bob plentyn a pherson ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol, ac felly byddwn yn cau ein hen wefan yn y pen draw.

Trefniadau swyddfa'r Tribiwnlys

Mae’r tribiwnlys yn parhau i weithio o bell, gyda mynediad cyfyngedig at eitemau a anfonir trwy’r post.  Os yn bosibl, gofynnwn i chi anfon unrhyw ddogfennau sydd eu hangen ar y tribiwnlys (yn cynnwys ffurflenni cais a datganiadau ysgrifenedig) trwy e-bost i  tribiwnlysaddysg@llyw.cymru

Os nad yw hyn yn bosibl, dylech gysylltu â swyddfa’r tribiwnlys ar 0300 025 9800 i wneud trefniadau eraill.

Mae’r tribiwnlys yn rhestru gwrandawiadau fel arfer. Serch hynny, dylech nodi fod mwyafrif yr achosion yn cael eu rhestru’n rhithiol, yn defnyddio llwyfan fideo y Tribiwnlys.

Ein cefndir

Mae Tribiwnlys Addysg Cymru (TAC) yn gwrando ar apelau ynghylch anghenion dysgu ychwanegol, neu anghenion addysgol arbennig, plant a phobl ifanc, ac yn gwneud penderfyniadau arnynt, yn ogystal ag am hawliadau’n ymwneud â gwahaniaethu ar sail anabledd mewn ysgolion.

Mae TAC yn dribiwnlys annibynnol. Mae wedi’i gyllido gan y llywodraeth, ond mae ei aelodau a’r penderfyniadau y mae’n eu gwneud yn gwbl annibynnol ar y llywodraeth, ac ar bob corff arall. Mae ei benderfyniadau yn rhai sy’n rhwymo awdurdodau lleol a chyrff cyfrifol i ddilyn ei orchmynion.

Darperir gwybodaeth ystadegol a chofnod blynyddol o’r gweithgareddau yn yr adroddiad blynyddol.

Cysylltu â ni

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os na allwch ddod o hyd i unrhyw beth rydych yn chwilio amdano.